Asmens duomenų tvarkymas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą bei jos vykdomas funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarko duomenų subjekto (asmens, kurio duomenys tvarkomi) asmens duomenis esant šioms asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygoms

  • duomenų subjekto sutikimu;
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas;
  • pareiga tvarkyti atitinkamus asmens duomenis Tarnybai nustatyta teisės aktuose;
  • vykdant užduotis viešojo intereso labui ir Tarnybai pavestas viešosios valdžios funkcijas; 
  • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Tarnybos arba trečiosios šalies teisėtų interesų.

Tarnyba tvarko duomenų subjekto specialių kategorijų asmens duomenis esant šioms specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygoms: 

  • duomenų subjektui aiškiai sutikus, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;
  • tvarkyti duomenis būtina, kad Tarnyba arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje;
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių;
  • tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais.

Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo taisyklės Tarnyboje nustatytos Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. BV-330Dėl Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Privatumo pranešimai

Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo sudarymas

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Vaiko teisių linijos konsultacijų teikimas

Atnaujinimo data: 2023-12-10