Ūkio subjektų priežiūra

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba)  ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 191 straipsnio 7 dalimi  yra pavesta vykdyti Globos centrų veiklos kokybės priežiūrą.

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis nustato, kad globos centras – socialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), įtėviams, šeimynų dalyviams, socialinių paslaugų įstaigų, dirbančių su vaikais, darbuotojams, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams vaiką grąžinant į šeimą.

Tarnyba ir Departamentas  vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-01-19 įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis dėl globos centrų veiklos kokybės vertinimo, kasmet tvirtina vertinamų globos centrų sąrašą, kuriame nurodoma kalendoriniais metais vertinami globos centrai, minėtą įsakymą galima rasti Teisės aktų registre: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7f6de370608f11eb9954cfa9b9131808/asr

Globos centro veiklos kokybės vertinimas atliekamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. BV-134/V1- 426 patvirtinto Globos centrų veiklos kokybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/61785b61a6b111e8aa33fe8f0fea665f/asr

Globos centro vertinimo paskirtis – įvertinti globos centro teikiamų paslaugų globojamam (rūpinamam), budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams ar įvaikintam vaikui ir globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų steigėjams, dalyviams budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), ar asmenims, ketinantiems jais tapti, kokybę.

Tarnyba kartu su Departamentu atlieka planinius ir neplaninius globos centrų vertinimus. Neplaniniai globos centro vertinimai atliekami gavus valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti globos centro vertinimą, taip pat turint pagrįstos informacijos, gavus skundą ar kilus pagrįstam įtarimui dėl globos centro vykdomos veiklos teisėtumo.  Neplaninis vertinimas gali būti atliekamas siekiant įsitikinti, ir (ar) kaip buvo pašalinti globos centro ankstesnio planinio ir (ar) neplaninio vertinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai / neatitikimai, įgyvendintos rekomendacijos ir priimti sprendimai.

Tarnyba kartu su Departamentu atlieka globos centro vertinimą ir parengia globos centro veiklos kokybės vertinimo aktą, kuriame pateikiamos vertinimo išvados, nustatyta geroji patirtis ir galimi teisės aktų pažeidimai/ neatitikimai bei rekomendacijos, kaip šalinti nustatytus pažeidimus/ neatitikimus bei tobulinti globos centro veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę.

Globos centras gavęs Tarnybos ir Departamento veiklos kokybės vertinimo aktą, per nustatytą laikotarpį pateikia Tarnybai ir Departamentui informaciją apie pažeidimų / neatitikimų šalinimą ir rekomendacijų įgyvendinimą. Tarnyba ir Departamentas gautą informaciją apie pažeidimų / neatitikimų šalinimą ir rekomendacijų įgyvendinimą vertina ir  pateikia išvadas globos centrui.  Tarnyba ir (ar) Departamentas turi teisę pakartotinai vykti į globos centrą, siekiant įvertinti, kaip buvo pašalinti ir (ar) yra šalinami nustatyti pažeidimai / neatitikimai bei kaip buvo įgyvendintos ir (ar) yra įgyvendinamos globos centrui pateiktos rekomendacijos. Tarnyba kartu su Departamentu kito planinio arba neplaninio globos centro Vertinimo metu įvertina globos centro veiklą pagal vertinimo rodiklius ir patikrina, kaip globos centras įvykdė rekomendacijas bei pašalino visus prieš tai atlikto planinio arba neplaninio globos centro  Vertinimo metu nustatytus pažeidimus / neatitikimus.


2021 m. vertinamų globos centrų sąrašas

Atnaujinimo data: 2023-12-10