Duomenų subjektų teisės ir šių teisių įgyvendinimo tvarka

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
  • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
  • Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis.
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje.
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje.
  • Teisę į duomenų perkeliamumą.
  • Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
  • Pateikti skundą priežiūros institucijai,
  • Teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarka yra nustatyta Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. BV-98 103 „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo priedas (Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt), taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 

Duomenų subjektas, dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyręs materialinę ar nematerialinę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo jis gali kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Atnaujinimo data: 2023-12-10