Pranešėjų apsauga

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) veikia vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Vidinį kanalą administruoja, pranešimus tiesiogiai gauna, juos nagrinėja ir vertina Tarnybos Vidaus tyrimų skyrius.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pažeidimas – Tarnyboje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas apie kuriuos pranešėjas sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių, arba iki sutartinių santykių su šia įstaiga.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo [1]

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 Informacijos apie pažeidimus pateikimo būdai:    

 1. el. paštu: užpildžius Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųntus ją elektroniniu paštu: [email protected].
 2. tiesiogiai atvykus (žodžiu ar raštu): į Tarnybos Vidaus tyrimų skyrių (Labdarių g. 8, Vilnius).
 3. tiesiogiai kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai): [email protected].
 4. viešai [2].

Užtikriname asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas netaikomas kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Informaciją apie pažeidimą Tarnyboje pateikusiems asmenims gali būti taikomos garantijos:

 • Kompetentinga institucija, nustačiusi, kad pranešėjui daromas neigiamas poveikis, kreipiasi į įstaigą nurodydama pranešėjams taikomas garantijas (Pranešėjų apsaugos įstatymo 13 str., 15 str.).

Informaciją apie pažeidimą Tarnyboje pateikusiems asmenims gali daromos išlygos dėl atsakomybės taikymo:

 • Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

 • Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

 • Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informaciją apie pažeidimą Tarnyboje pateikusiems asmenims gali būti taikomos teisinės apsaugos ir skatinimo  priemonės numatytos Pranešėjų apsaugos įstatymo 8 straipsnyje. 

Informaciją apie pažeidimą Tarnyboje pateikusiems asmenims gali būti taikomos teisinės gynybos priemonės:

 • Pranešėjas turi teisę reikalauti neturtinės žalos atlyginimo ar kompensacijos dėl patirtų neigiamų padarinių.

 • Informacijos apie Tarnyboje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato:
 1. Valstybės vaiko teisių ir apsaugos įvaikinimo tarnybos informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos  aprašas.
 2. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

Tarnyboje veikiantį vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą administruoja Vidaus tyrimų skyrius. Konsultacijos, svarstantiems teikti pranešimą apie pažeidimą, teikiamos kiekvieną mėnesio pirmą antradienį nuo 10.00 val. iki 11.00 val. telefonu (8 5) 236 87 11, mob. tel. 8 614 40166 arba el. paštu [email protected].

[1] Pranešėjas – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

[2] informacija viešai gali būti teikiama siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

2020 m. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautas vienas pranešimas, kurio pagrindu Vidaus tyrimų skyrius atliko vidaus tyrimą. Konstatuota, kad vidaus tyrimo metu nenustatyta teisės aktų pažeidimų konkretaus darbuotojo veiksmais.

2021 m. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.

2022 m. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautas vienas pranešimas, kurio pagrindu Vidaus tyrimų skyrius atliko vidaus tyrimą. Konstatuota, kad vidaus tyrimo metu nenustatyta teisės aktų pažeidimų konkretaus darbuotojo veiksmais.

2023 m. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pranešimų negauta.

Atnaujinimo data: 2024-02-15