Globėjo (rūpintojo) ir globotinio (rūpintinio) išvykimas į užsienio valstybę

Vaikų, kuriems globa (rūpyba) nustatyta Lietuvoje, išvykimas gyventi į užsienio valstybes

Asmenų (šeimų) pasirengimo globoti (rūpinti) tėvų globos netekusius vaikus schema

Globa (rūpyba) - likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.
Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.
Vaikui iki 14 metų yra nustatoma globa ir skiriamas globėjas. Vyresniems negu 14 metų vaikams, steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra.
Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga.

Vaiko globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuoja Vaiko globos organizavimo nuostatai.

Globos rūšys

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos (rūpybos) institucijoje. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas - grąžinti vaiką į šeimą. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės mero potvarkiu.

Vaiko nuolatinė globa (rūpyba) – nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos arba prokuroro pareiškimą.

Globos formos

Globa (rūpyba) šeimoje – tai ne daugiau kaip trijų vaikų globa (bendras vaikų skaičius šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip šeši vaikai) natūralioje šeimos aplinkoje. Kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) fizinio asmens šeimoje ir globėju (rūpintoju) paskiriamas fizinis asmuo arba sutuoktiniai;
Globa (rūpyba) šeimynoje – tai globos forma, kai juridinis asmuo (šeimyna) globoja keturis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais – ne daugiau kaip aštuoni vaikai) šeimos aplinkoje. Kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) šeimynoje ir jo globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo-šeimyna;
Globa (rūpyba) Globos centre – kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) Globos centre ir jo globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo (Globos centras), o vaiko gyvenamoji vieta yra budinčių globotojų šeimoje;
Globa (rūpyba) vaikų globos institucijoje – likęs be tėvų globos vaikas apgyvendinamas vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti (juo rūpintis) šeimoje, globos centre arba šeimynoje. Kai vaikui nustatoma globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ir vaiko globėju (rūpintoju) paskiriamas juridinis asmuo- socialinės globos įstaiga.

Vaiko globėjas (rūpintojos) ir jo pareigos 
Globėjas (rūpintojas) – asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). Vaiko globėju (rūpintoju) gali būti fizinis arba juridinis asmuo.
Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos bei jų neatlikimas yra reglamentuotas teisės aktuose. 

Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo: 
•    užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą;
•    rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi;
•    auklėti vaiką;
•    spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis;
•    netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
•    palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;
•    rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius;
•    rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

Tais atvejais, kai globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, laikinosios globos (rūpybos) atveju, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų, nuolatinės globos (rūpybos) atveju, teismo sprendimu gali būti nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) praeigų. 
Svarbu, kad tais atvejais, kai globėjas (rūpintojas) negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių, asmuo teismo sprendimu gali būti nušalintas nuo vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų. 

Globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimas

Vaiko prigimtinė teisė yra augti ir vystytis šeimoje, todėl vaiko interesus visada labiausiai atitinka globa (rūpyba) šeimoje. Globos centras, savivaldybė ir tarnybos teritorinis skyrius turi dėti visas pastangas, kad surastų vaiką galinčią globoti šeimą. Pirmiausia globėjo (rūpintojo) ieškoma tarp giminaičių ir emociniai ryšiais su vaiku susijusių asmenų (šeimos draugai, kaimynai, krikštatėviai ir pan.), po to ieškoma globėjų šeimos ar budinčių globotojų.
Jei neatsiranda globėjų (rūpintojų) šeimos ar budinčių globotojų, kurie galėtų vaiką globoti (rūpinti) vaikui globa (rūpyba) gali būti nustatyta šeimynoje. 
Vaikui globa (rūpyba) vaikų globos institucijoje gali būti nustatoma tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti (juo rūpintis) šeimoje, globos centre arba šeimynoje. Tokiu atveju, vaikui parenkama vaikų globos institucija, geriausiai atitinkanti vaiko interesus - amžių.


Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje įstatymų nustatyta tvarka gali būti nustatyta tik išimtiniais atvejais ir tik tam pritarus valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir gali tęstis ne ilgiau kaip tris mėnesius, išskyrus, jei vaikui reikalingos specializuotos sveikatos priežiūros ir (ar) slaugos paslaugos, kurių teikimas negali būti užtikrinamas vaikui nustatant globą šeimoje, globos centre ar šeimynoje arba, jei vaiko išskyrimas su broliais, seserimis pažeistų jo geriausius interesus.

Įdomu

Prieraišumas: iššūkiai ir galimybės globojant vaiką ar paauglį

Globa: priimti be ribų

Vaiko dalyvavimas globos procese iki ir po globos šeimoje nustatymo

Atnaujinimo data: 2023-12-10