Vaikų gerovės ir saugumo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas ir plėtra

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“


Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba)

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2023.06.30

Projekto biudžetas: 18 624 926,05 Eur

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti efektyvų Mobiliosios komandos darbą visose savivaldybėse.

Projekto tikslinės grupės: globos centrų darbuotojai, mobiliųjų komandų darbuotojai. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, parengti vaikams, globėjams, (rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų paslaugų metodinį pagrindą – metodinę programą, darbo įrankį, kuriuo vadovaujantis globos centro darbuotojai galėtų teikti kokybiškas ir užsienio gerąja patirtimi pagrįstas, šalies gyventojams pritaikytas socialines paslaugas, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatomi ne tik suplanuoti mokymai, tačiau ir mokymai, atsižvelgiant į veiklos stebėsenos ir kokybės kontrolės rezultatus, supervizijos. Projekto metu bus įgyvendinamas tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų veiklos kokybės stebėsena ir vertinimas. Projekte numatomas Mobiliųjų komandų darbuotojų įdarbinimas bei darbui reikalingų priemonių suteikimas, Mobiliųjų komandų narių kompetencijos tobulinimas – mokymai ir supervizijos bei Mobiliosios komandos veiklos kokybės stebėsena ir vertinimas. 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Produkto stebėsenos rodikliai

Įveiklinti globos centrai

Skaičius

60,00

Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo veiklose

Skaičius

236,00

Rezultato stebėsenos rodikliai

Kokybiškai veikiantys ESF finansavimą gavę globos centrai

Procentai

80,00

Bazinis: R.N.420-08.4.1-ESFA-V-405-1 Įveiklintų globos centrų skaičius

Skaičius

60,00

Pokyčio: R.N.420-08.4.1-ESFA-V-405-2 Kokybiškai veikiantys ESF finansavimą gavę globos centrai

Skaičius

48,00

Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją

Procentai

95,00

Bazinis: P.S.370-08.4.1-ESFA-V-405 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo veiklose

Skaičius

236,00

Pokyčio: R.S.371-08.4.1-ESFA-V-405-2 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją

Skaičius

190,00

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į projekto vadovę Rugilę Ladauskienę tel. Nr. 861246617, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-12-10