Nacionalinis įvaikinimas

Nuo 2018-11-23 į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą (išskyrus asmenis, norinčius įvaikinti sutuoktinio vaiką, arba vaiko giminaičius) įrašomi:

Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

Sutuoktiniai, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienio valstybės pilietis ir kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje.

Įvaikinimo schema Lietuvos Respublikoje.

Įvaikintojais gali būti skiriami:

* Darbingo amžiaus pilnamečiai abiejų lyčių asmenys, tačiau tarp įvaikintojo ir įvaikinamojo turi būti ne mažesnis nei 18 metų amžiaus skirtumas. Įvaikinant savo sutuoktinio vaiką ar įvaikį, amžiaus skirtumas gali būti sumažintas iki 15 metų. Išimtinais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresniems asmenims;

* Sutuoktiniai. Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.

Išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam (vienišam) asmeniui ar vienam iš sutuoktinių. Išimtis gali būti taikoma teismo, kai konkretaus vaiko nesiekia įvaikinti sutuoktiniai arba kai siekiantieji įvaikinti sutuoktiniai negali įvaikinti dėl to, kad įvaikinimas prieštarautų vaiko interesams.

Jeigu norite įvaikinti vaiką, likusį be tėvų globos, Jūs turite kreiptis į gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinį skyrių.

Prašymo dėl įvaikinimo forma

Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, patikrina:

* ar nesate teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;

* ar nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;

* ar Jūs nebuvote vaiko globėjais (rūpintojais), ir globa nebuvo panaikinta dėl Jūsų kaltės;

* ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant Jūs negalėtumėte įvaikinti vaiko;

* ar Jūs ir kiti kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius nusikaltimus, kurie neleistų Jums tapti įvaikintoju.

Pradinis Jūsų dokumentų vertinimas truks ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo Jūsų rašytinio prašymo tapti įtėviais pateikimo.

Jeigu Tarnybos teritorinis skyrius nustatytų, jog yra aukščiau numatytų aplinkybių, Jus per 3 darbo dienas raštu informuotų, kad Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas negali būti tęsiamas. 

Jeigu nenustatoma aplinkybių, dėl kurių Jūs negalėtumėte būti įtėviais:

Tarnybos teritorinis skyrius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo sprendimo dėl pradinio asmens įvertinimo priėmimo dienos, kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos globos centrą dėl Mokymų organizavimo, ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pradinio įvertinimo priėmimo dienos apie tai raštu informuoja asmenį, norintį įvaikinti vaiką.

Mokymų trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai. Mokymus sudaro 7 grupiniai susitikimai ir ne mažiau kaip 2 individualūs susitikimai. Tarnybos atestuoti asmenys grupinių ir individualių susitikimų metu vertina pagal GIMK programos 5 gebėjimų sritis šeimos (asmens) motyvus ir padeda atskleisti šeimos galimybes ir pasirengimą įvaikinti vaiką.

Išvados apie asmens, norinčio įvaikinti vaiką, pasirengimą įvaikinti

* Išvados dėl pasirengimo vaiko įvaikinimui parengimas trunka ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo įtėviams skirtų mokymų pasibaigimo. Su parengta išvada yra supažindinami įvaikintojai. Jie ją pasirašo.

* Teigiama išvada dėl pasirengimo įvaikinti vaiką galioja 24 mėnesius nuo jos parengimo dienos. Išvadą dėl pasirengimo įvaikinti vaiką Tarnybos atestuoti asmenys per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikia Tarnybos teritoriniam skyriui.

* Esant neigiamai išvadai dėl pasirengimo įvaikinti vaiką, Tarnybos atestuoti asmenys ją pateikia Tarnybos teritoriniam skyriui, o neigiamos išvados kopiją – pareiškėjams.

* Išnykus priežastims, dėl kurių buvo pateikta neigiama išvada dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, asmenys gali pakartotinai kreiptis į Tarnybos teritorinį skyrių dėl pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo.


Įrašymas į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos respublikoje, sąrašą

Tarnyba, gavusi teigiamą išvadą dėl pasirengimo įvaikinti vaiką, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą įrašyti norinčius įvaikinti asmenis ar jų neįrašyti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

Tarnyba priima sprendimą neįrašyti asmenų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, jei paaiškėja bent viena iš Civilinio kodekso 3.210 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių. Jei asmuo nuteistas už kitą (-as) nusikalstamą (-as) veiką (-as) ir dėl teisės įvaikinti sprendžia teismas, tas asmuo įrašomas į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą.

* Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į vaiko interesus ir įvertinusi įvaikintojų, įrašytų į Sąrašą, lūkestį dėl vaiko, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančius įvaikintojus. Jeigu Sąraše yra kelios vaiko poreikius atitinkančios šeimos, vaikui parenkami tie asmenys, kurie pirmiau įrašyti į šį sąrašą.

* Tarnyba apie šeimos parinkimą konkrečiam vaikui informuoja juos per gyvenamosios vietos teritorinį skyrių. Informaciniame rašte pateikiama informacija apie vaiką (vardas, gimimo metai, mėnuo; įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindas; vaiko faktinės gyvenamosios vietos savivaldybė, nuasmeninti duomenys apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją, jei žinoma, informacija apie vaiko brolių / seserų ir tėvų sveikatos sutrikimus, žalingus įpročius, priklausomybes, duomenys apie vaiko sveikatos sutrikimus, įrašytus į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 046/a), duomenys apie specifinius vaiko ir (ar) specialiuosius ugdymo poreikius (duomenys apie vaiko ugdymo režimą, priežiūros rekomendacijas, ugdymo poreikius, pagalbos vaikui poreikius), duomenys apie vaiko atstovą pagal įstatymą. Jūs, su vaiko atstovu pagal įstatymą iš anksto suderinę laiką ir datą, įgyjate teisę prašyti Tarnybos leidimo susipažinti sugalimu įvaikinti vaiku.

* Savo sutikimą ar atsisakymą įvaikinti pasiūlytą vaiką Vaiko teisių apsaugos skyriui raštu turėsite pateikti ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo susipažinimo su informaciniu raštu apie galimą įvaikinti vaiką, dienos. 

* Pažymėtina, jog šeima, pateikusi motyvuotą atsisakymą dėl parinkto vaiko, laukia kito galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo pagal šeimos nurodytą lūkestį vaikui.

Atkreipiame dėmesį, kad galimo įvaikinti vaiko pasiūlymo trukmė priklauso nuo to, kokius lūkesčius turėsite dėl pageidaujamo įvaikinti vaiko (amžius, lytis, sveikatos būklė, vaiko biologinių tėvų gyvenimo būdas, turimos priklausomybės, psichinės sveikatos sutrikimai bei protiniai gebėjimai, kelintas vaikas, gimęs šeimoje ar kt.) ir jų skaičiaus. Taip pat įtakos turi ir tai, kokie vaikai (amžius, sveikatos būklė, jo tėvų sveikatos būklė, socialinė kilmė ir kt.) yra įrašyti į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

* Esant Jūsų sutikimui įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs turite kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo..

* Teismo posėdis yra uždaras. Teismo posėdžio metu bus nagrinėjama ir vertinama, ar tinkamai įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra, ar įvaikintojai atitinka jiems įstatymo keliamus reikalavimus ir yra tinkamai pasirengę įvaikinti, ar įvaikinimas atitinka įvaikinamo vaiko geriausius interesus. Teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisėja po 30 dienų nuo jo paskelbimo, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apeliacine tvarka. Paduoti apeliacinį skundą turi teisę tik byloje dalyvaujantys asmenys, t. y. pareiškėjai, įvaikinamo vaiko globėjas ir kiti suinteresuoti asmenys, jei tokie dalyvavo Jūsų byloje. Apie įvaikinimo bylos nagrinėjimą vaiko biologiniams tėvams nėra pranešama.

* Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo ar sprendimą leidus vykdyti skubiai, dėl vaiko gimimo liudijimo Jūs turite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą.

Paprastai įvaikinimo bylos nagrinėjimas teisme baigiamas ir sprendimas dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo priėmimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl vaiko interesų, šis terminas gali būti pratęstas.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka, įtėviai turi teisę gauti:

vaiko priežiūros išmoką  (22 straipsnis)

tėvystės išmoką (19 straipsnis)

Minėtų išmokų dydžiai priklauso nuo asmenų draudžiamų pajamų dydžio, dėl išmokų reikėtų kreiptis į „Sodrą“  internetu, paštu ar atvykus į skyrių, po to kai darbdavys suteikia vaiko priežiūros / tėvystės atostogas.

http://www.sodra.lt/lt/situacijos/noriu-priziureti-kudiki-motinystes-tevystes-ismoka

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, įtėviai turi teisę gauti:

vienkartinę išmoką vaikui ( 5 straipsnis)

Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui (šiuo metu 440 eurai). Išmoka nemokama įvaikinus sutuoktinio vaiką.

kasmėnesinę išmoką vaikui ( 6 straipsnis)

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 1,54 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka (šiuo metu 61,60 eurų) per mėnesį. Papildomai skiriama išmoka, jei vaikas turi nustatyta neįgalumo lygi, šeima augina tris ir daugiau vaikų.

išmoką, įsivaikinus vaiką (14 straipsnis)

Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios) skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį (šiuo metu 320 eurų), ir mokama ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už šioje dalyje nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį. Išmoka nemokama įvaikinus sutuoktinio vaiką.

Dėl šių išmokų įtėviai turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos Socialinių išmokų skyrių. Prašymus taip pat galima teikti ir elektroniniu būdu per www.spis.lt sistemą.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka įtėviams priklauso:

Tėvystės atostogos (133 straipsnio 2 dalis)

Per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per tris mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos įtėviams suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Įvaikinus du ir daugiau vaikų – šios atostogos suteikiamos per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per šešis mėnesius nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos. Nurodytos atostogos nesuteikiamos tuo atveju, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įtėviui tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti. Už šių atostogų laiką mokama Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta išmoka.

Atostogos vaikui prižiūrėti (134 straipsnis)

Pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sukanka treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Įtėviai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.

Per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios) dienos pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui, išskyrus atvejus, kai įvaikintas sutuoktinio vaikas arba kai įmotei (įtėviui) tam pačiam vaikui prižiūrėti jau buvo suteiktos atostogos, suteikiamos dvidešimt keturių mėnesių trukmės atostogos vaikui prižiūrėti. Įtėviai gali pasirinkti kurios formos atostogas, jie gali pasirinkti. Įtėviai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.

SVARBU! Įtėviai norintys, išeiti vaiko priežiūros atostogų, privalo būtinai kreiptis į SODRĄ per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios).

Nesikreipusiems dėl šios teisės įgyvendinimo per mėnesį, vaiko priežiūros atostogos nebus suteiktos (atitinkamai asmenys praranda teisę gauti vaiko priežiūros išmoką). Kai vaiko priežiūros atostogos jau yra suteiktos įmonei ar įtėviui, dėl vaiko priežiūros išmokos mokėjimo įtėviai gali kreiptis ir vėliau.

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, apibrėžia globos centro tikslą – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Susidūrus su sunkumais po įvaikinimo, vaiko adaptacijos metu, kylant klausimų dėl vaiko elgesio, prieraišumo ar kitų klausimų, globos centras gali suteikti paslaugas įtėviams, įvaikintiems vaikams ir kitiems šeimoje augantiems vaikams pagal poreikį. Prašome nedvejojant kreiptis į Jūsų gyvenamosios vietos globos centrą.

Jums ir Jūsų šeimoje augančiam (-iems) vaikui (-ams), atsižvelgiant į poreikį, gali būti suteiktos paslaugos ir pagalba:

informavimo;

konsultavimo;

psichologo paslaugos;

tęstiniai mokymai, paskaitos, seminarai;

savitarpio paramos grupės;

tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimose ar globos institucijose;

tarpininkavimas su kitomis institucijomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą suteikimo;

sociokultūrinės paslaugos;

kitos paslaugos ir pagalba atsižvelgiant į įtėvių ir jų šeimose augančių vaikų poreikius.

Daugiau informacijos apie globos centruose teikiamas paslaugas galite rasti internetinėje svetainėje www.globoscentrai.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-20