Informacija apie laisvas vietas vaikų globos įstaigose

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VALSTYBĖS VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGOSE

2023-11-23

Globos įstaigos pavadinimas

 

Planinis / faktinis vietų skaičius

 

Faktinis globotinių (rūpintinių) skaičius

 

Laisvos vietos

(be išrašytų siuntimų)

 

 

Išrašytų siuntimų skaičius

 

 

 

Laukiančiųjų eilėje skaičius

Iš jų gyvenančių įstaigoje

Iš jų gyvenančių bendruomeniniuose vaikų globos ar grupinio gyvenimo namų padaliniuose

Nijolės Genytės socialinės globos namai

14/14

7

7

0

0

1

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namai

26/26

**

 

6

 

20

0

(bendruomeniniame vaikų padalinyje)

 

0

 

0

Ventos socialinės globos namai

22/21

17

4

1*

0

0

Socialinės globos centras „Vija“

23/21

4

17

2

0

0

Iš viso:

85/82

34

48

3

0

1

 

*Vieta fizinę negalią turintiems vaikams su nuolatinės slaugos poreikiu.

**Panevėžio A. Bandzos socialinių paslaugų namų kūdikių skyriaus, kuriame globojami vaikai nuo gimimo iki 7 metų amžiaus arba sunkią ir vidutinę negalią turintys vaikai, planinis vietų sk. 6; bendruomeninio vaikų padalinio planinis vietų skaičius 26, šiuo metu globojami (rūpinami) 23 vaikai.

Panevėžio A. Bandzos socialinių paslaugų namai teikia (ilgalaikes, trumpalaikes) socialinės globos paslaugas autizmo spektro sutrikimą, turintiems vaikams, numatytos 6 vietų sk.

Vaiko siuntimas į globos namus

• Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti vaiką į valstybės vaikų globos namus (toliau – VVGN), kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar dalininkas (savininkas) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sprendimo kopiją išsiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba). 

• VVGN, į kuriuos siunčiamas vaikas, yra parenkami pagal galimybes, atsižvelgiant į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą. Apgyvendinant vaikus specialiuosiuose VVGN, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie namai yra skirti, vaikams. 

• Prieš apgyvendinant vaiką VVGN, išrašomas vaiko siuntimas į VVGN (toliau – siuntimas). 

• Jei VVGN yra laisvų vietų, Tarnyba siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Tarnybos siuntimo originalas pateikiamas savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos vaikui skyrimo. Siuntimo kopija pateikiama vaiko globėjui (rūpintojui) – VVGN, į kuriuos vaikas siunčiamas.

• Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo VVGN, vaiko globėjui (rūpintojui), dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu savivaldybė raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių vaikas per nurodytą laiką negali būti apgyvendintas VVGN.
 
• Jeigu vaikas neapgyvendinamas VVGN per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.
 
• Jei VVGN nėra laisvų vietų, vaikas įrašomas į vaikų eilę ilgalaikei socialinei globai VVGN gauti, kurią sudaro ir tvarko Tarnyba.  

• Vaikų eilė ilgalaikei socialinei globai VVGN gauti sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo VVGN gavimo Tarnyboje datą. Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos VVGN skyrimo, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos eilės numerį. 

• Vienas vaikas gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti. 

• Tarnyba turi teisę neišduoti siuntimo į VVGN tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos VVGN skyrimo prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Tarnyba apie tai turi informuoti savivaldybę.

 

Metodinės rekomendacijos

Dėl įvaikintų vaikų išleidimo pas įtėvius

2015-08-28

Rekomendacijos vaikų globos institucijoms dėl nukentėjusio vaiko teisių ir geriausių interesų užtikrinimo bei pagalbos organizavimo įvykus ypatingam atvejui

2014-12-31

Rekomendacijos dėl prevencijos ir reagavimo į globotinių (rūpintinių) savižudiškus ketinimus

2014-08-12

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-23