Įsakymai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 118 Dėl galimų įvaikinti vaikų sąrašo formos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. A1-162 Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo akredituotoms užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. A1-243 Dėl Vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) organizavimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-87  Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti centrinėms institucijoms priskirtas funkcijas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos srityje pagal tarptautines konvencijas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. A1-85 Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos ir administracinio teisės pažeidimo protokolo formos pildymo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-172 Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. A1-286 Dėl Tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas gyvybės langelis, rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A1-38 Dėl Vaiko teisių apsaugos skyrių ir teritorinių prokuratūrų bendradarbiavimo ginant vaiko teises rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. A1-227 Dėl specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-156 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba jos įgalioto teritorinio skyriaus, ištyrusio šeimos aplinkos sąlygas, teismui teikiamos išvados dėl nagrinėjimo ginčo dėl vaiko turinio reikalavimų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-158 Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A1-235 Dėl Ad hoc globėjo parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-141 Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-334 Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A1-612 Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-803 Dėl Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-353 ,,Dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo. Pakeistas 2020 m. liepos 17 d. įsakymas A1-668

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. A1-1079 Dėl Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-24 Dėl Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-76 Dėl Įvaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 404/96 Dėl Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014  m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-229/1V-289/V-491 Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 386 Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268 Dėl Pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-131 Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-20