Teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose ratifikavimo

Lietuvos Respublikos ir Armėnijos Respublikos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose 

Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose

Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose

Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylos

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos, darbo ir baudžiamosiose bylose

Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Respublikos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose

Lietuvos Respublikos ir Uzbekistano Respublikos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose

Lietuvos Respublikos, Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos sutartis Dėl teisinės pagalbos ir teisinių taisyklių

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-156 Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. XI-1954 Dėl vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkos koncepcijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 302 Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 1422 Dėl Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 142 Dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1655 Dėl Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1114 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 440 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.2761 straipsnį bei vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 118 Dėl galimų įvaikinti vaikų sąrašo formos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. A1-162 Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo akredituotoms užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. A1-243 Dėl Vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) organizavimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-87  Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti centrinėms institucijoms priskirtas funkcijas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos srityje pagal tarptautines konvencijas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. A1-85 Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo formos ir administracinio teisės pažeidimo protokolo formos pildymo taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-172 Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. A1-286 Dėl Tarpinstitucinio bendradarbiavimo radus vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas gyvybės langelis, rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. A1-38 Dėl Vaiko teisių apsaugos skyrių ir teritorinių prokuratūrų bendradarbiavimo ginant vaiko teises rekomendacijų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. A1-227 Dėl specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-156 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba jos įgalioto teritorinio skyriaus, ištyrusio šeimos aplinkos sąlygas, teismui teikiamos išvados dėl nagrinėjimo ginčo dėl vaiko turinio reikalavimų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-158 Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A1-235 Dėl Ad hoc globėjo parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-141 Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-334 Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A1-612 Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-803 Dėl Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-353 ,,Dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo. Pakeistas 2020 m. liepos 17 d. įsakymas A1-668

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. A1-1079 Dėl Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-24 Dėl Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-76 Dėl Įvaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 404/96 Dėl Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014  m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-229/1V-289/V-491 Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 386 Dėl Ligų, kuriomis sergantis asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju), sąrašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268 Dėl Pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-131 Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. BV-271 Dėl leidimų filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo miniterijos patalpose išdavimo.

Prašymo leisti filmuoti, fotografuotis, daryti garso įrašus Tarnybos patalpose forma.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. BV-12 Dėl Informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. BV-16 Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. BV-30 Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. BV-39 Dėl Įvaikintojų įrašymo į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, reglamentavimo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. BV-113 Dėl Įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. BV-66 Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. BV-70 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. BV-91 Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo. Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. BV-92 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. BV-134/V1-426 Dėl Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. BV-148 Dėl Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. BV-117 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio standarto patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. BV-118 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. BV-271 Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. BV-372 Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Asmens duomenų saugumo pažeidimo valdymo schema

Dėl 2020 m. vertinamų globos centrų sąrašo patvirtinimo

Įsakymas dėl 2023 m. planinio globos centrų veiklos kokybės vertinimo sąrašo ir vertinimo grafiko patvirtinimo 2023 m. sausio 27 d. Nr. BV-18/V1-32

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. BV-103 Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. BV-177 Dėl Prašymo dėl informacijos pateikimo apie (ne)nustatytus vaiko teisių pažeidimus ir informacijos dėl (ne) nustatyto vaiko teisių pažeidimo formų patvirtinimoPrašymo forma.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. BV-5 Dėl Įvaikintojų parinkimo komisijos sudarymo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. BV-1 Dėl Globojamo (rūpinamo) vaiko turto administravimo ir palikimo priėmimo rekomendacijų patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. BV-22/V1-75 Dėl 2021 m. vertinamų globos centrų sąrašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. BV-140 Dėl Vidaus kontrolės politikos patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021-03-04 įsakymas Nr. BV-81 Dėl Atvejų, susijusių su galimais vaiko teisių pažeidimais, nagrinėjimo, veiksmų atlikimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (redakcija nuo 2022-02-01 Nr. BV-40)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. BV-284 Dėl paslaugų/veiklų, kurių teikimui netaikomas reikalavimas turėti galimybių pasą, sąrašo patvirtinimo

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. BV-329 Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisijos sudarymo (redakcija nuo 2022-09-01)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. BV-14/V1-19Dėl 2022 m. planinio globos centrų veiklos kokybės vertinimo sąrašo ir vertinimo grafiko patvirtinimo 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-20