Kas ir kaip gali pateikti skundą?

Pareiškėjas turi teisę pateikti Tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui skundą dėl darbuotojų veiksmų ar neveikimo, jei mano, kad buvo pažeistos jo teisės ir laisvės.

Tarnyba taip pat tiria Seimo narių, Vyriausybės, Prezidentūros jai perduotus pareiškėjų skundus.

Skundai paduodami raštu:

- lietuvių kalba arba turintys vertimą į lietuvių kalbą, kurio tikrumas paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;

- parašyti įskaitomai;

- asmens pasirašyti.

Pareiškėjų kreipimaisi žodžiu ar raštu, kuriuose neskundžiami darbuotojų veiksmai ar neveikimas, o prašoma paaiškinti, suteikti kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus ir t.t., nelaikomi skundais.

Skundams paduoti nustatomas 6 mėnesių terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami.

Skunde nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo data ir numeris (registravimo įstaigoje data ir numeris), skunde nurodyta informacija, įskaitant ypatingus asmens duomenis, skundo nagrinėjimo rezultatas, Tarnybos atsakymo data ir numeris, skundo nagrinėjimo metu gauta informacija) bus tvarkomi šio skundo nagrinėjimo, vidaus administravimo (dokumentų tvarkymo) tikslais.

Skundo padavimo diena bus laikoma ta diena, kai įstaigoje bus gautas pasirašytas skundo originalas.

Skundą galima surašyti šioje skundo formoje

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-06