Kaip nagrinėjamas skundas?

Pateiktas skundas priimamas ir registruojamas Tarnybos ar Teritorinio skyriaus administratoriaus. Jo nagrinėjimui paskiriamas nešališkas asmuo. Skundas niekada neperduodamas nagrinėti tam darbuotojui, ar jam tiesiogiai pavaldiems asmenims, kurio veiksmai yra skundžiami.

Gauti skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiuoju skyriumi „Administracinės procedūros ypatumai“.

Nagrinėdama skundą Tarnyba turi teisę pareikalauti skundo teikėjo pateikti dokumentus ir informaciją, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.

Skundas turi būti išnagrinėtas ir administracinis sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos.

Atsakymas teikiamas lietuvių kalba ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas skundas, arba tokiu, kuris buvo nurodytas skunde.

Skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas. Apie tokį sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojamas skundo teikėjas.

Skundų nagrinėjimą reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (29 str. 8 d.).

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

4. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. BV-117 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio standarto patvirtinimo“.

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 2 d.įsakymas Nr. BV-118 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“.

6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo miniterijos direktoriaus 2022-01-12 d. įsakymas Nr. BV-15 ,,Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo".

Priedai:

Priedas 1.

Priedas 2.

Priedas 3.

Priedas 4. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-04