Ką reikia nurodyti skunde?

Skunde nurodoma:

- adresatas – Tarnyba (jos skyrius);

- pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (buveinė) arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą;

- jei atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme, be savo vardo ir pavardės, adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti, taip pat turi nurodyti atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

- skundžiamų darbuotojų vardai, pavardės ir pareigos, skyrius, kuriame jie dirba;

- skundžiamo sprendimo arba skundžiamos veikos apibūdinimas, jos padarymo laikas ir aplinkybės;

- suformuluotas prašymas Tarnybai (jos Teritoriniam skyriui);

- skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Prie skundo gali būti pridedama:

ginčijamo sprendimo nuorašas;
turimi įrodymai ar jų aprašymas;
atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.

Skundą galima surašyti šioje skundo formoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-06