Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas yra viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų korupcijos prevencijos priemonių. Antikorupcinio vertinimo metu vertinamas esamas ar numatomas teisinis reguliavimas, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti, pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai, taip pat siekiant pagerinti priimamų teisės aktų kokybę.

 Vertinimas atliekamas vadovaujantis:

1Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis

2. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo"

3. Teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimo vadovas

4. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo  tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr.  BV-162

(Naujausias parengtas antikorupcinio teisės aktų ar jų projektų vertinimo pažymas ir išvadas rasite lrs.lt )


Nuolat atliekamas teisės aktų projektų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinis vertinimas.

1. Teisės akto Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai). šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo  (nauja redakcija) projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-06-26.

2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimą vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai ar įvaikinti vaiką, pasirengimo įvertinimą ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymą, atestacijos ir kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-08-20.

3. Tarnybinių vaizdo stebėjimo priemonių naudojimo ir vaizdo bei garso duomenų tvarkymo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-10-01.

4. Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-10-26.

5. Atvejų, susijusių su galimais vaiko teisių pažeidimais, nagrinėjimo, veiksmų atlikimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-11-03.

6. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti tarnybos patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-12-08.

7. Gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų tvarkymo taisyklių projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2020-12-08.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-04