DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Smurtas prieš vaiką 3
  • 1.

   Kas laikoma smurtu prieš vaiką?

   Veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, jeigu dėl to vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata, normali raida, jam sukeltas skausmas ar pavojus gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas. Smurtu prieš vaiką taip pat laikoma vaiko nepriežiūra. Smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis.

   Atnaujinta: 2022 09 14

  • 2.

   Kas yra laikoma nepriežiūra?

   Tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ar už vaiko priežiūrą atsakingo asmens nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, dėl kurio vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida arba sukeltas pavojus vaiko gyvybei, sveikatai ar normaliai raidai. Skurdas dėl objektyvių aplinkybių nelaikomas nepriežiūra.

   Atnaujinta: 2022 09 14

  • 3.

   Kuo skiriasi vaiko paėmimas iš nesaugios aplinkos ir vaiko paėmimas iš tėvų (globėjų)?

   Vaiko teisių gynėjai, gavę pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kuo skubiau pradeda jį nagrinėti ir vertina vaiko situaciją. Jeigu vaiko teisių gynėjai apsilankymo Jūsų šeimoje metu nustatys realų ir tiesioginį pavojų Jūsų vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei dėl to, kad Jūs tuo konkrečiu metu negalite tinkamai pasirūpinti vaiku, vaiko teisių apsaugos specialistai laikinai apgyvendins vaiką saugioje aplinkoje. Tai, kad vaikas apgyvendintas saugioje aplinkoje, dar nereiškia, kad vaikas iš Jūsų yra paimtas.

   Tik atlikus vaiko situacijos vertinimą ir nustačius realų pavojų vaiko fiziniam ir (arba) psichiniam saugumui, gyvybei ar sveikatai, ar pavojų, galintį sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai, priimamas sprendimas nustatyti vaiko apsaugos poreikį. Nustačius apsaugos vaikui poreikį vaikas gali būti paimtas iš tėvų, globėjų (rūpintojų) tuo atveju, jeigu nepavyksta užtikrinti vaikui saugios aplinkos nustatant vaiko laikinąją priežiūrą (pvz. nerandamas asmuo, galintis laikinai prižiūrėti vaiką arba tėvai nenurodo, nesusitaria dėl tokio asmens ir pan.) ir toliau išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar grėsti jo gyvybei arba vaiko laikinosios priežiūros taikymo metu vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą nededa pastangų, nekeičia savo elgesio ir toliau šeimoje išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar grėsti jo gyvybei. Pažymėtina, kad nustačius vaiko apsaugos poreikį yra inicijuojama mobilioji komanda ir atvejo vadybininko paskyrimas, t. y. inicijuojamas pagalbos teikimas, siekiant padėti į krizę patekusiai šeimai įveikti sunkumus. Tik kraštutiniais atvejais, kai vaikui tebėra pavojinga, nesaugu šeimoje, o pagalba neveiksminga ar jos atsisakoma, vaikas gali būti paimtas iš tėvų (globėjų). Tokiu atveju Tarnyba kreipiasi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš šeimos, nes tik įsitesėjus teismo sprendimui dėl vaiko paėmimo iš atstovų pagal įstatymą gali būti pradėtas vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimas. 

   Atnaujinta: 2022 09 14