Mobilioji komanda

Mobilioji komanda (toliau – MK)  – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie So-cialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) specialistų grupė, teikianti į krizę patekusiai šeimai ir (ar) vaikui intensyvią individualią ar grupinę konsultacinę ir (ar) kitokią psichologinę, so-cialinę pagalbą, siekiant padėti šeimai ir (ar) vaikui suvaldyti krizę, identifikuoti ir (iš)spręsti iškilu-sias problemas, kad tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų galėtų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą, sudaryti sąlygas vaikui vystytis ir gyventi saugioje aplinkoje.
Dėl MK sudarymo kreipiamasi tada, kai atlikus vaiko situacijos vertinimą yra nustatomas vaiko ap-saugos poreikis. 
Atvejais, kai MK veiklą Tarnyboje koordinuojantis asmuo, nustato, kad intensyvus MK darbas neį-manomas (pavyzdžiui, vaiko tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų yra dingę ir jų ieškoma ar jie (jis) negali rūpintis vaiku dėl ligos, suėmimo, bausmės atlikimo, kitų svarbių priežasčių arba vaiko laiki-noji priežiūra taikoma vaiką kartu su tėvais ar vienu iš jų apgyvendinus socialinę priežiūrą teikian-čioje socialinių paslaugų įstaigoje) ir kad vaikui ir (ar) tėvams užtikrinama reikalinga kitų specia-listų (psichologo, priklausomybių ligų specialisto ar kt.) pagalba, gali priimti sprendimą nepradėti intensyvaus MK darbo.
MK specialistai: siekiant užtikrinti tinkamą MK funkcijų įgyvendinimą ir visapusišką MK pagalbos teikimą, MK sudaroma iš ne mažiau kaip dviejų skirtingų specialistų – psichologo ir (ar) socialinio darbuotojo, ir (ar) krizių valdymo specialisto.
MK darbas paprastai trunka iki 20 darbo dienų nuo MK sudarymo dienos.  Dėl objektyvių aplinkybių ar esant poreikiui pratęsti MK pagalbą, MK darbas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam nei 8 darbo dienų terminui.
MK darbo su šeima ir (ar) vaiku metu, MK specialistai bendradarbiauja su atvejo vadybininku (toliau – AV).
Jei MK pagalba šeimai ir (ar) vaikui buvo pradėta teikti, MK darbas su šeima ir (ar) vaiku baigiamas parengus ir pateikus rekomendacijas AV dėl tolesnio darbo su šeima ir (ar) vaiku organizavimo.
 

Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-21