DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Laikinoji priežiūra 7
  • 1.

   Kas yra laikinoji priežiūra?

   Vaiko laikinoji priežiūra – visuma veiksmų, užtikrinančių vaikui saugią aplinką, tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą išlaikant teises ir pareigas. Vaiko laikinoji priežiūra organizuojama tada, kai vaiko teisių gynėjai, išnagrinėję pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą ir atlikę vaiko situacijos vertinimą, nustato vaiko apsaugos poreikį. Laikinoji priežiūra galima tik esant vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą ir vaiko laikinąją priežiūrą vykdančio asmens tarpusavio susitarimui. Organizuojant vaiko laikiną priežiūrą vaiko teisių gynėjai taip pat išklauso vaiko nuomonę. Vaiką padeda prižiūrėti (prieš tai įvertinti, kaip galintys tinkamai prižiūrėti vaiką) giminaičiai, kiti emociniais ryšiais su vaiku susiję asmenys, kuriuos nurodo tėvai, globėjai (rūpintojai) arba vaikas apgyvendinamas socialinių paslaugų įstaigoje su vienu ar abiem iš tėvų, globėju (rūpintoju), kuris (-ie) nekelia pavojaus vaikui. Vaiko laikinoji priežiūra vaiko gyvenamojoje vietoje ar asmens, laikinai prižiūrinčio vaiką, gyvenamojoje vietoje, gali tęstis iki 30 dienų nuo jos taikymo pradžios, po to gali būti pratęsta dar iki 30 dienų, o vykdant laikinąją priežiūrą su vienu ir abiem iš tėvų socialinių paslaugų įstaigoje – iki 12 mėnesių.

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 2.

   Koks yra laikinosios priežiūros tikslas?

   Vaiko laikinosios priežiūros tikslas – išsaugoti vaiką šeimoje, net kai nustatomi didesni vaiko teisių pažeidimai, tokie kaip smurtas, jei atvejai nėra kritiniai. Tokiais atvejais, pirmiausia atsiremiama į senelių, giminaičių, krikšto tėvų ar kitų vaikui artimų asmenų paramą, prireikus vaikas su abiem arba vienu iš nesmurtaujančių tėvų gali būti apgyvendinamas ir krizių centre. Tokiu vaiko laikinosios priežiūros laikotarpiu su tėvais dirba mobiliosios komandos specialistai, kurie siekia motyvuoti tėvus keisti elgesį su vaiku, atsisakyti priklausomybių, išspręsti vidinius konfliktus.

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 3.

   Kaip yra atrenkamas asmuo laikinajai priežiūrai?

   Vaiko laikinoji priežiūra gali būti nustatyta su asmenimis, kurie vaiko teisių gynėjų yra įvertinti kaip galintys tinkamai prižiūrėti vaiką šeimos ar vaiką prižiūrinčio asmens gyvenamojoje vietoje. Tai gali būti giminaičiai, kiti su vaiku emociniais ryšiais susiję asmenys, kuriuos nurodo tėvai, globėjai (rūpintojai) arba vaikas apgyvendinamas socialinių paslaugų įstaigoje su vienu iš tėvų, globėju (rūpintoju), kuris nekelia pavojaus vaikui. Vaiko atstovais pagal įstatymą ir toliau lieka tėvai.

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 4.

   Kokios yra laikinųjų prižiūrėtojų atsakomybės?

   Pagrindinė laikinųjų prižiūrėtojų atsakomybė – suteikti vaikui saugią aplinką bei sudaryti tinkamas sąlygas saugiai vystytis. Vaiką laikinai prižiūrintys asmenys turi bendrauti ir bendradarbiauti su atvejo vadybininku, socialiniu darbuotoju, dirbančiu socialinį darbą su šeimomis, mobiliąja komanda ir vaiko teisių gynėjais, teikti informaciją apie vaiką, o kilus pavojui vaiko saugumui ar atsiradus kitų sunkumų, vaiko teisių pažeidimų, nedelsiant apie juos pranešti Tarnybai ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui. Laikinieji prižiūrėtojai suteikia vaikui saugią aplinką iki 30 dienų laikotarpiu (pratęsus laikinąją priežiūrą – iki 60 dienų).

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 5.

   Ar laikinieji prižiūrėtojai gauna socialinę išmoką už laikinąją priežiūrą?

   Vaiką laikinai prižiūrintis asmuo dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos, kuri skiriama už kiekvieną laikinai prižiūrimą vaiką Išmokų vaikams įstatyme nustatyta tvarka, skyrimo turi teisę kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, o jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu.

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 6.

   Jeigu neatsiranda asmuo laikinajai priežiūrai, kokių priemonių bus imtasi tada?

   Jei tėvai negali nurodyti asmens, kuris galėtų vykdyti laikinąją priežiūrą, arba paaiškėja, jog nurodytas asmuo negebės tinkamai pasirūpinti vaiku, o kito asmens tėvai negali nurodyti, galimi du būdai:

   • Vaikui kartu su tėvais (ar vienu iš jų) laikinoji vaiko priežiūra taikoma socialinių paslaugų įstaigoje.
   •  Jeigu vaiko tėvai nesutinka apsigyventi su vaiku socialinių paslaugų įstaigoje, priimamas sprendimas dėl vaiko paėmimo iš šeimos.

   Pastaruoju atveju vaikas paimamas iš nesaugios aplinkos, apgyvendinamas jam saugioje aplinkoje (teikiant prioritetą kaip ir laikinosios vaiko priežiūros atveju, apgyvendinimui pas giminaičius, emociniais ryšiais susijusius asmenis), kreipiamasi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš atstovų pagal įstatymą gavimo, šeimai teikiama Tarnybos mobiliosios komandos pagalba ir taikoma atvejo vadyba siekiant, jog dėl šeimoje įvykusių teigiamų pokyčių vaikas galėtų grįžti į šeimą ir augti saugioje aplinkoje.

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 7.

   Kas atsitinka, jei laikinosios priežiūros metu šeimoje neįvyksta teigiami pokyčiai?

   Jeigu vaiko laikinosios priežiūros metu visos įmanomos pagalbos šeimai priemonės yra išnaudotos ir buvo neveiksmingos, o vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą nededa pastangų, nekeičia savo elgesio ir toliau išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei šeimoje, vaiko teisių gynėjai, užtikrindami vaikui saugią aplinką, inicijuoja laikinosios globos (rūpybos) nustatymo procesą.

   Atnaujinta: 2022 09 09