DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Administracinė atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus 5
  • 1.

   Ar gali būti taikoma administracinė atsakomybė už vaiko teisių pažeidimus?

   Taip, administracinė atsakomybė gali būti taikoma už vaiko teisių pažeidimus. Administracinė atsakomybė asmenims taikoma tik tada, kai padaryta veika yra pavojinga ir atitinka konkretaus administracinio nusižengimo sudėtį. Administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančių Tarnybos darbuotojų pareiga priimant sprendimą nustatyti, ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar asmuo trauktinas administracinėn atsakomybėn ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui.

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 2.

   Ar gali būti taikoma administracinė atsakomybė vienam iš tėvų, jei jis kliudo vaikui bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu ar motina?

   Tėvų teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime galima įgyvendinti tik tada, kai kitas iš tėvų nekliudo bendrauti ir šis bendravimas yra tiesioginis ir nuolatinis, vykdomas atsižvelgiant į vaiko interesus. Vaiko nebendravimas su skyrium gyvenančiu tėvu ar motina negali būti pateisinamas vaiko nuomone, kuri suformuota vaiko interesus pažeidžiančiu būdu, pavyzdžiui, vienam iš tėvų nuteikinėjant vaiką prieš kitą iš tėvų.

   Tas iš tėvų, su kuriuo nuolat gyvena vaikas, turi didesnę įtaką vaikui ir, dėl nuolatinio, tiesioginio, kasdieninio bendravimo su vaiku gali bei privalo padėti vaikui įveikti iškilusius sunkumus, kitais veiksmais parodyti vaikui, jog gerbia vaiko tėvą (motiną) vertina jo / jos įtaką, nepaisant gyvenimo skyrium, pripažįsta jo/jos ypatingą vaidmenį vaiko gyvenime. Tėvams tenka kooperavimosi pareiga, kuri reiškia ne tik susilaikymą nuo aktyvių veiksmų, sunkinančių skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimą, bet ir pareigą imtis reikiamų priemonių, kad būtų realiai atkurtas vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktas, jų tarpusavio ryšys.

   Vieno iš tėvų kliudymas skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai bendrauti su vaiku gali būti vertinamas kaip netinkamas tėvų valdžios įgyvendinimas (piktnaudžiavimas tėvų valdžia). Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams užtraukia įspėjimą tėvams. Jei minėtas administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, jis užtraukia baudą nuo dešimt iki vieno šimto eurų (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 73 straipsnis).
    

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 3.

   Ar gali būti taikoma administracinė atsakomybė tėvams, jeigu jie draudžia vaikui bendrauti su seneliais?

   Vaikas turi teisę bendrauti su giminaičiais, jei tai nekenkia jo interesams. Pažymėtina, kad teisės aktuose yra nustatytos specialios priemonės, skirtos spręsti ginčus tarp vaiko tėvų ir giminaičių. Pareiga užtikrinti vaiko bendravimą su artimaisiais giminaičiais, taip pat kitais vaiko giminaičiais, su kuriais vaiką sieja emociniai ryšiai, tenka vaiko tėvams. Jei tėvai atsisako sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su giminaičiais, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato dvi institucijas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ir teismą, kurios gali tėvus įpareigoti sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su giminaičiais.

   Administracinė atsakomybė tėvams gali kilti už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams ir tuo atveju, kai tėvai ar vienas iš tėvų trukdo vaikui naudotis savo teise matytis ir bendrauti su atskirai gyvenančiais artimaisiais giminaičiais bei kitais giminaičiais, su kuriais vaiką sieja artimi emociniai ryšiai. Vaiko bendravimas su giminaičiais yra itin svarbus vaiko tapatybės jausmui, jo visapusiškai ir harmoningai raidai, todėl turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas galėtų palaikyti ryšius ne tik su tėvais, bet ir su kitais asmenimis (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 73 straipsnio 1 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 4.

   Ar gali asmeniui kilti administracinė atsakomybė, jeigu jis melagingai teikė informaciją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai apie vaiko teisių pažeidimus?

   Žinomai melagingos informacijos apie būtinumą ginti nepilnamečio teises ir interesus suteikimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. Melaginga informacija gali būti perduodama bet kokia forma, pvz., žodžiu, raštu. Tuo atveju, jei asmuo sąžiningai klydo dėl informacijos teisingumo, jam administracinė atsakomybė nekyla (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 75 straipsnio 3 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 09

  • 5.

   Ar gali būti taikoma administracinė atsakomybė tėvams, jeigu, pavyzdžiui, vaikui iki 16 metų paliekamas prižiūrėti jaunesnis brolis ar sesė ir dėl šios priežasties jis negali mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas?

   Lietuvoje asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. Vaikas turi teisę mokytis, siekdamas visapusiškai ugdyti savo asmenybę, talentą, protinius ir fizinius gebėjimus ir juos nuolat tobulinti. Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą sudaro būtinas sąlygas vaikui mokytis iki 16 metų. Šio reikalavimo nevykdantys vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
   Administracinė atsakomybė tėvams už kliudymą vaikui mokytis gali kilti, jei tėvai tyčia, žinodami, jog vaikas turi mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, jam palieka prižiūrėti jaunesnį brolį ar sesę ir dėl to vaikas negali skirti laiko mokslams.
   Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudymas vaikui iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 80 straipsnio 1 dalis).

   Atnaujinta: 2022 09 09